Computer Forensics Laboratory_7282.jpg

Effaith Ymchwil

Allgymorth


Mae Cenhadaeth Ddinesig y Brifysgol yn bwysig iawn i'r tîm seiberddiogelwch ac o'r herwydd rydym yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o fentrau allgymorth a mentrau eraill, sydd wedi'u cynllunio i godi ymwybyddiaeth o seiberddiogelwch a gwella sgiliau digidol, yn ogystal ag ysbrydoli ac ennyn brwdfrydedd plant a oedolion i ddarganfod mwy am yrfaoedd ym maes seiberddiogelwch. Mae hyn yn cyd-fynd â chenhadaeth Seiberddiogelwch Genedlaethol i wneud y DU y lle mwyaf diogel i fyw a gwneud busnes ar-lein, ac mae'n golygu ein bod yn chwarae ein rhan wrth ddatblygu piblinell talent seiberddiogelwch.

Mae rhai o'r gweithgareddau rydyn ni wedi bod yn rhan ohonyn nhw'n cynnwys:

    Sgyrsiau ymwybyddiaeth seiberddiogelwch yn y gymuned a diwydiant (Techniquest, Insitute Merched, BCS, Llywodraeth, Academia, Gorfodi'r Gyfraith)
    Diwrnodau Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 a Blwyddyn 7
    Datblygu bathodyn her seiberddiogelwch a darparu diwrnodau gweithgaredd seiber ar gyfer Girlguides (gan gynnwys Rainbows, Brownies, Guides a Rangers)
    Datblygu deunyddiau CyberFirst mewnol sydd wedi'u cymeradwyo gan yr NCSC
    Diwrnodau blasu i fyfyrwyr AB
    Sgyrsiau technegol yn CyberFirst

Yn ogystal, rydym yn gweithio'n agos gyda'n Uned Seiberdroseddu Trefnedig Rhanbarthol, Tarian, ac yn 2018/19 cawsom ein hariannu ar y cyd â hwy gan Lywodraeth Cymru i greu'r prosiect Not2Phish, platfform profi a hyfforddi ymwybyddiaeth gwe-rwydo.


Gwaith Cynghori / Cyfrifoldebau


Mae gan staff y tîm ystod o gyfrifoldebau ychwanegol ochr yn ochr â'u rolau yn CCC:

    Tystiolaeth Ddigidol yn y System Cyfiawnder Troseddol (Y Weinyddiaeth Gyfiawnder)
    Grŵp Arbenigwyr Fforensig Digidol (Grŵp Rheoleiddiwr Gwyddoniaeth Fforensig)
    Grŵp Seiber Cydnerthu Llywodraeth Cymru
    Cadeirydd De Cymru BCS
    Gwirfoddolwr Seiber Tarian


Merched yn Seiber Cymru


Wedi'i sefydlu ym mis Medi 2018, mae'r Women in Cyber ​​Wales yn rhwydwaith ar gyfer menywod yn y diwydiant seiberddiogelwch (neu'n gobeithio ymuno ag ef). Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd ledled De Cymru gydag ystod o siaradwyr i ysgogi, ysbrydoli a rhannu eu profiadau o weithio yn y diwydiant hwn. Ewch i'r dudalen Twitter i gael mwy o wybodaeth @womencyberwales.